- انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو - http://www.ismapa.com -

پروانه تاسيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازان صادر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2015-10-12_07-46-04