- انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو - https://www.ismapa.com -

متن تفاهم نامه همکاری انجمن صنایع همگن قطعه سازان و دانشگاه علم و صنعت

[1]

 

[2]

[3]

 

 

[4]