قطعه سازان که در دریافت طلب خود ناکام هستند با وضعیت مبهمی روبرو هستند. این وضعیت مه آلود می تواند کلان‌زنجیره خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

میزهای داخلی‌سازی قطعات خودرو در حالی با سفارش دولت به راه افتاد که قطعه‌سازان می‌گویند سیاستگذار و حاکمیت به وعده‌های خود در ازای ساخت داخل قطعات عمل نکرده‌اند.

«مهدی مطلب‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در برنامه «ویراژ» می‌گوید: وقتی داخلی‌سازی را انجام دادیم و موقع اعطای مشوق‌ها به قطعه سازان رسید، سیاستگذار خود را به نشنیدن زد.

منبع: اکو ایران